login: hasło:

Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych, Tomasz Rosa

adres:
ul. Kartuska 142
80-136 Gdańsk

NIP 583-110-59-51
REGON 192006315

tel.: (+48) 58 320 75 39
faks: (+48) 58 320 75 49

godziny otwarcia:
Dni powszednie 8:00-16:00

Infolinia CNOiUM
801 120 020

Najczęściej klikane

Zobacz także / Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest CNOiUM Tomasz Rosa. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@gdpm.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem lub zamiarem zawarcia umowy i dochodzeniem roszczeń, w szczególności na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramachsprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań objętych treścią zawieranej umowy. Odbiorcami danych w rozumieniuprzepisów o ochronie danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną, technologiczną, merytoryczną, opiniodawczą oraz inne, których udział jest niezbędnydo prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu świadczenia usługi przez okres trwaniapraw i obowiązków stron w związku z prawną możliwością dochodzenia roszczeń przez obie strony. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Podmiot danych może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w związku z nieprawidłowym przetwarzaniemdanych osobowych przez stronę umowy. Administrator danych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.