login: hasło:

23 września 2021 Sąd: Opinia prywatna jest uzasadniona

Jeżeli ubezpieczyciel nie bada poszkodowanego, prywatna opinia jest uzasadniona!

W jednej ze spraw sądowwych poszkodowany przedłożył prywatną opinię CNOiUM, która określiła skutki doznanej szkody osobowej. 

Pozwany ubezpieczyciel żądanie zwrotu kosztów wykonania opinii uznał (oczywiście) za niezasadne, z uwagi na fakt jej sporządzenia na zlecenie podmiotu trzeciego, co stanowi (niby) koszt gospodarczy tego podmiotu -  pełnomocnika poszkodowanego.

Sąd miał inne zdanie.

Zdaniem Sądu Okręgowego chybiony jest zarzut naruszenia art. 361 § 1 k.c. w zw. z art. 363 § 1 k.c. poprzez uznanie, że żądanie zasądzenia kosztów prywatnej opinii medycznej jest zasadne, mimo że powód wnosił o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, tym samym nie było zasadne wykonywanie opinii prywatnej. Słusznie uznał Sąd I instancji, iż wobec nieuznania roszczenia powoda w postępowaniu likwidacyjnym, zasadne było sporządzenie tej opinii w celu ustalenia przybliżonego rozmiaru szkody. Miało to więc przełożenie na możliwość dochodzenia roszczenia przez powoda.

W niniejszej sprawie koszt tej opinii pozostawał w adekwatnym związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

Jako kryterium oceny istnienia tego związku również tu należy mieć na względzie zasadność w okolicznościach sprawy zlecenia ekspertyzy osobie trzeciej, tj. celowość, niezbędność, konieczność, racjonalność, ekonomiczne uzasadnienie z punktu widzenia efektywnej realizacji roszczenia odszkodowawczego.

Należy więc posiadać własną opinię.

I nie czekać na opinie biegłych.

(Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt XVI Ca 836/20)

31 grudnia 2021 07.01.2022 biuro nieczynne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 roku nasze biuro będzie nieczynne. Zapraszamy od poniedziałku 10.01.2022 roku.

23 września 2021 Sąd: Opinia prywatna jest uzasadniona

Jeżeli ubezpieczyciel nie bada poszkodowanego, prywatna opinia jest uzasadniona!

24 sierpnia 2021 Prawo do zadośćuczynienia dla bliskich ofiar z podpisem prezydenta

14 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny.