login: hasło:

Regulamin korzystania z serwisu www.cnoium.pl


§ 1.

1. Operatorem portalu www.cnoium.pl jest jest CENTRUM NIEZALEŻNEGO ORZECZNICTWA i USŁUG MEDYCZNYCH Tomasz Rosa (w skrócie CNOIUM Tomasz Rosa) z siedzibą w Gdańsku, 80-210 al. Zwycięstwa 48, posługujący się numerem NIP: 583-110-59-51.
2. Regulamin określa sposób, rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez CNOIUM Tomasz Rosa, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz sposób korzystania z serwisu www.cnoium.pl.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Portal – serwis www.cnoium.pl,
2. Operator – CNOIUM Tomasz Rosa
3. Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Operatorem Porozumienie o współpracy w ramach CNOiUM (CENTRUM NIEZALEŻNEGO ORZECZNICTWA i USŁUG MEDYCZNYCH).

§ 3.

Zamawiając usługę, Partner potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§ 4.

1. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Portalu mogą być płatne lub bezpłatne.
a. Usługą płatną jest Pełna Prezentacja Partnera CNOIUM oraz jego jednostek i komórek organizacyjnych.
b. Usługą bezpłatną jest Standardowa Prezentacja Partnera CNOIUM oraz dostęp do treści Portalu.
2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
3. Prezentacje dzielą się na 2 rodzaje:
a. Prezentacja Standardowa
b. Prezentacja Pełna
4. W celu zamówienia Standardowej Prezentacji Partner powinien wypełnić formularz „Wpis do katalogu CNOIUM” i przesłać go pocztą na adres Operatora. Po otrzymaniu przez Operatora Wpisu, na adres Partnera zostanie wysłany e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia, zawierający podsumowanie. Standardowa Prezentacja jest aktywowana na stronach Portalu na czas nieokreślony.
5. W celu zamówienia Pełnej Prezentacji Partner powinien wypełnić formularz zamówienia „Wpis do katalogu CNOIUM – Pełna Prezentacja” i przesłać go pocztą na adres Operatora.
Po otrzymaniu go przez Operatora, na adres Partnera zostanie wysłany e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia oraz faktura proforma (dotyczy Prezentacji Pełnej). Po otrzymaniu płatności prezentacja jest aktywowana na stronach Portalu na okres 1 roku. W ciągu 14 dni od daty otrzymania płatności na adres podany w zamówieniu zostanie wysłany listem poleconym oryginał faktury.
6. Cena Prezentacji Pełnej wynosi 97,60 zł brutto. Przy zamówieniu większej ilości prezentacji Operator stosuje następujący system rabatowy:
a. Zamówienie od 3 do 5 prezentacji – 10% upustu.
b. Zamówienie od 6 do 10 prezentacji – 20% upustu.
c. Zamówienie od 11 i więcej prezentacji – 30% upustu.
7. Zapłata za płatną usługę następuje na podstawie faktury proforma na wskazane w niej konto bankowe. Brak zapłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia powoduje rozwiązanie umowy.
8. Partner wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Partnerowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
9. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Partnera poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.

§ 5.

1. Podczas rejestracji i korzystania z Portalu wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez serwer Portalu na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetow. Za problemy wynikające z używania przeglądarek Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6.

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Portalu należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§ 7.

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych.
2. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
3. Operator Portalu zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronach Portalu.
6. Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.
7. Operator zastrzega, że w materiałach Partnera umieszczonych w Portalu nie mogą znaleźć się treści reklamujące innych (poza Partnerami) przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.

§ 8.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: cnoium@cnoium.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Partnera.

§ 9.


Operator oświadcza, że nie świadczy usług medycznych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do jakichkolwiek treści zamieszczonych na stronach www.cnoium.pl.


§ 10.


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2010 roku.
2. Operator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Portalu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz innymi ewentualnie stosowanymi przez Operatora regulaminami szczegółowymi dotyczącymi określonej Prezentacji znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Prezentacji, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Prezentacji.
 

Kontakt  |  Nota prawna  |  Polityka prywatności  |  Regulamin  |  FAQ  |  Mapa serwisu